Championship Game vs. Pasco Stallions; photos by Marlene - Shaffer-Hotshots